Maatyöt ja maarakennus – tärkeimmät asiat muistaa

Maarakennus on olennainen osa omakotitalon rakentamista. Maatyövaiheessa on useita eri vaiheita, jotka talon rakentajan tulee ottaa huomioon. Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisimpiä vaiheita maarakennuksesta ja siitä, mitä maarakennustöitä tilaavaan tulee ottaa huomioon.

Suunnittelu ja valmistelu

Tärkeimmät asiat maarakennustöiden suunnittelun ja valmistelun osalta ovat aikataulutus, tontin raivaus ja puiden kaato, mahdollisten rakennusten purku sekä työmaan aitaus. Maarakentajan aikataulut tulee suunnitella projektin yleisaikataulun mukaisesti. Tontin raivaus ja puiden kaato puolestaan ovat usein ne kaikista ensimmäiset asiat, jotka itse tontilla tehdään; kevyimmillään tontin voi raivata maarakentaja itse, mutta raskaampaa puustoa käsitellessä tulee paikalle pyytää metsuri.

Usein saattaa olla niin, että tontti myydään olemassa olevan rakennuksen kanssa, ja se täytyy purkaa ennen kuin tilalle päästään rakentamaan uutta. Näiden rakennusten purkamisten vaikeusaste vaihtelee rakennustyypin mukaan suuresti. Purkutyön voi suorittaa maarakennusurakoitsija, mutta vaativampaan purkuun kannattaa pyytää siihen erikoistunut tekijä. Tämän jälkeen työmaa tulee vielä aidata, jotta alue on turvallinen ja siisti. Sen voi suorittaa pienellä työmaalla muovisella rulla-aidalla, mutta vilkkaammalla alueella olisi hyvä suorittaa aitaaminen järeämmällä teräsverkkoelementillä tehdyllä aidalla.

Maanrakentaminen

Maankaivuutöitä talon perustusten vaatiman kaivuutyön lisäksi ovat mahdolliset maalämpökaivoon ja keruuputkeen liittyvät kaivutyöt sekä ulkopuolen LVIS-tekniikan vaatimat kanaalikaivuut. Maarakennusurakkaan tulee sisällyttää kaikki ulkopuolen LVIS varausputket. Varausputkiin asennetaan myöhemmin sähkönsyöttökaapelit, tietoverkkokaapelit ja muu talotekniikka. Varausputkien asennuksessa tulee huomioida mm. vetonarujen asennus putkiin vedettävien kaapelien asentamista varten. Etukäteen tehty työvaihesuunnittelu aiheuttaa iloa tekemiseen ja sen seuraamiseen.

Liittymien kaivuutyöt

Taloteknisten liittymien kaivuutyöt tehdään yleisesti muun kaivun yhteydessä. Liittymien kaivulla on omat erityispiirteensä liittymän sijainnista riippuen. Liitoskohta voi sijaita tontin kulmalla, mutta haastavimmassa tapauksessa melko kaukanakin varsinaisesta rakennuspaikasta. Tavanomaisia kysymyksiä liitoskohtaan liittyen ovat: onko liitoskohta kadun toisella puolella? Onko katu asfaltoitu? Onko kadun alla muuta tekniikkaa? Onko katualue suurliikenteinen?

Louhinta

Louhinta on kiinteä osa normaalia maarakennusurakkaa. Louhinta tehdään usein muuttuvalla kuutiohinnalla, mutta selkeissä louhintatapauksissa voi olla järkevää edellyttää kiinteähintaista kokonaisuutta. Louhinnan kuutiohinnoittelussa on hyvä muistaa, mistä kuutioista puhutaan. Teoreettinen kallion kiintokuutio on eri asia kuin löyhtynyt hienojakoisempi louhe. Louhinnan suunnittelussa ja vertailussa on hyvä huomioida myös louheen poisvienti. Maa-ainesten tuonti ja vienti ovat suuressa roolissa maarakentamisen kustannusten muodostumisessa. Se on jopa niin merkityksellinen, että rakennuksen asemointia ja piharakenteiden suunnittelua tehdessä on hyvä miettiä maanvaihtoja ja tuotavia rakennekerroksia. Louhinnan tekijän tulee tehdä tarkastukset ennen ja jälkeen louhinnan. Tarkastuksissa käydään läpi vaikutukset ympäröiviin rakennuksiin ja irtaimistoon.

Paalutus

Paalutuksia voidaan toteuttaa teräsbetonipaaluilla ja teräspaaluilla. Paalutuksen sisältöön kuuluu paaluhatut ja paalutarkkeet. Kuten louhinnassa, paalutuksessakin voi tulla vastaan yllätyksiä, joihin tulee reagoida työmaalla. Usein yllätys liittyy liian syvällä olevaan kantavaan maaperään tai liian pinnassa vastaan tulevaan kallioon. Jos paalutus syvyys on liian matala, paalu joudutaan vaihtamaan valettuun teräsbetonipaaluun, joka valetaan kallioon päälle. Jos maanalainen kallio on liian jyrkkä, paalutus tulee tehdä porakärkipaaluilla. Porakärkipaalu porataan viettävään kallioon, jotta paalun pää ei lähde luistamaan kallion pintaa pitkin ajan saatossa. Paalutukseen liittyvien katselmusten tekeminen tulee huomioida maarakennusurakassa.

Anturan alustäytöt

Anturatyöt voidaan aloittaa, kun anturan alapuoliset täytöt on tehty, tiivistetty ja ne täyttävä toleranssivaatimukset. Perustusten asentaminen alkaa sorapatjalta, jonka korossa ei saa olla yli 20 millimetrin poikkeamaa. Mikäli täyttökerros on paksu, tiivistys tulee tehdä kerroksittain. Alustäytöissä käytettävät maa-ainekset on yksilöity rakennesuunnitelmissa perustusdetaljien yhteydessä.

Nurkkapisteiden siirrot

Rakennuksen paikan merkitseminen tehdään viranomaisen kanssa. Rakennuksen paikka tulee olla tiedossa maarakennustöiden alkaessa ja paikkatietoa ei saisi hävittää työn tiimellyksessä. Maarakennustöiden päätteeksi rakennuksen tarkka sijaintitieto tulee olla työmaalla ja valmiina perustustöiden aloittamiseksi.

Ulkoiset routaeristeet

Maarakentaja asentaa myös rakennuksen ulkopuoliset eristeet ulkopuolen täyttöjen yhteydessä. Näitä routaeristeitä tulee pystyyn sokkelia vasten sekä vaakaan sokkelista poispäin. Eristeiden sijainnit ja kaltevuuden on esitetty tarkasti rakennesuunnitelmien perustusdetaljeissa.

Talon ulko- ja sisäpuoliset täytöt

Ulkopuoliset täytöt tehdään heti sokkelin maanalaisten osien pinnoitusten ja patolevyjen asennusten jälkeen. Ulkopuoliset täytöt tulee tehdä niin että niiden varaan on turvallista pystyttää rakennustelineitä julkisivutöitä varten. Ulkopuolen täytöissä käytetään siihen suunniteltua sepeliä, jonka tarkoituksena on johtaa talon ympärille kulkeutuva vesi alas salaojaputkeen. Toimivat salaojat ovat yksi terveen rakennuksen peruspalikoista. Täytöissä käytetyistä maa-aineksista tulisi pitää kirjaa. Ulkopuolen täyttöjen yhteydessä maarakentaja asentaa maadoituskuparin.

Sisäpuolella täytöt tehdään useimmiten muiden täyttöjen yhteydessä. Täytöissä käytettävät kiviainekset on mainittu rakennesuunnitelmien perustusdetaljeissa. Oikeassa vaiheessa tehdyt täytöt onnistuvat kaivinkoneella, mutta haastavat tai väärin aikataulutettu täyttö voi aiheuttaa tarvetta hihnakuljettimelle.

Varastointialueet ja nostopaikat

Tilaajan ja maarakentajan tulee huolehtia, että kivitalotoimituksen alkaessa tontilla on riittävästi varastointitilaa ja nosturilla pääsee vaivattomasti 15 metrin etäisyydelle rakennuksen keskipisteestä. Nosturi vaatii riittävän tilan operoidakseen ja kääntyäkseen tontilla. Tyypillisesti alueen tulee olla vähintään 6 metriä leveä. Puutteellisesta varastointitilasta johtuen toimituksen aikataulusta ei välttämättä saada optimaalista, mikä nostaa toimituskustannuksia.

Maatyöt voivat olla käynnissä myös talviaikaan

Talotekniikkaan liittyvät työt

Radontuuletuksen keruuputkisto

Keruuputkisto on normaalia salaojaputkea, josta on tehty radonia keräävä silmukka rakennuksen sisäpuolelle. Keruuputkisto asennetaan sisäpuolen täyttöjen yhteydessä. Keruuputkiston poistokohta tulee sijoittaa kohtaan, johon radonin tuuletuskanava on suunniteltu. Poistoputki tulee tukea niin, että sen sijainti pysyy.

Salaojaputkistot

Salaojaputket asennetaan kiertämään taloa ja rakennuksen kulmien kohdalle asennetaan salaojaputkien tarkastuskaivot. Salaojaputkien tulee tasaisesti viettää hulevesien poistokohtaa kohti. Salaojaputkien ympärille asennetaan pestyä sepeliä, mikä mahdollistaa perustusten läheisyyteen pääsevän veden johtumisen salaojaputkiin ja siten pois talon vierustalta.

Sadevesiviemäröinti

Ulkopuolinen viemäröinti asennetaan kaivuutöiden jälkeen ja täyttötöiden yhteydessä. Sadevesiviemärien, kaivojen ja tarkastuskaivojen määrä ja sijainnit löytyvät ulkopuolen KVV suunnitelmasta. Sadevesiviemäröintiin liittyy joissakin tapauksissa myös pumppaamoja ja viivytyskaivoja. Viivytyskaivoja tarvitaan, jos rakennetun ympäristön laskennallinen hulevesimäärä ylittää tontilla sallitun määrän.

Ulkopuolen LVIS-työt

Ulkopuolen LVIS tulee olla asennettuna ja perustusten sisäpuolelle oikeaan pisteeseen tuotuna perustustöiden alkaessa. Kaikki putket ja varausputket tulee olla tukevasti tuettuna ja merkattuna oikealla paikalla. Jälkikäteen tehtävät muutokset sijainteihin ei ole hyvä ratkaisu. Sijaintitiedot löytyvät KVV-suunnitelmista.

Pumppaamot

Kun viemäriliittymä on korkeammalla kuin rakennuksen perustamiskorkeus, tilanne ratkaistaan pumppaamolla. Pumppaamoa voidaan tarvita myös silloin kun liittymäkohta on kaukana ja viemäriputkiin ei saada riittävästi kaatoa tuolla matkalla. Tähän ratkaisuna voi joskus olla rakennuksen perustamiskorkeuden korottaminen, mutta usein tilanne ratkeaa pumppaamolla.

Ulkopuolen KVV-työnjohto

Maarakennustöiden yhteydessä asennetaan käyttövesiputkia ja viemäriputkia. Tälle työlle pitää olla viranomaisen vaativa KVV-työnjohtaja. KVV-työnjohtaja on yksi viranomaisyhteistyötä hoitava henkilö, joka täyttää asennuksiin liittyviä tarkastusasiakirjoja ja kerää tuotekelpoisuustodistuksia.

Liittymät

Liittymät jaetaan kahteen työkokonaisuuteen – liittymän rakentaminen ja liitostyöt. Liittymän rakentamisen tekee maarakentaja ja liitostyön tekee sen palvelun tarjoaja, jonka palveluun ollaan liittymässä. Sähkönjakeluyhtiö tulee tilata kytkemään sähköliittymä, tietoverkkoyhtiö kytkee datakaapelit ja paikallinen vesilaitoja kytkee käyttöveden ja viemärin. Näiden töiden järkevä aikatauluttaminen on erityisen kannattavaa. Liittymien kaivanto halutaan sulkea mahdollisimman nopeasti, koska sen aukipitoon liittyy kustannuksia kuten katualueiden vuokrat, liikenteenohjaus, ajosillat, aitaukset ja suojaukset. Liittymien tarjoajat pääsääntöisesti jakavat liittymispalvelun liittymämaksuun ja liitostyömaksuun.

Pihakiveykset, asfaltit, istutukset ja kasvit

Ulkoalueiden pinnoitukset tehdään usein asfaltoimalla ja pihakiveyksillä. Pihakiveysten tekemiseen kuuluvat myös pinnoitteen pohjatyöt. Pohjatöitä ovat tiivistykset sekä asennushiekan asentaminen. Asfaltin asennukseen kuuluu tyypillisesti 50 mm asennushiekka ja asennus lähtee liikkeelle noin 100 mm lopullista pintaa alempaa. Maarakentamisen yhteydessä tehtävien ajoalueiden ja kulkuteiden asennuspinta on siis tyypillisesti -100 mm lopullisesta pinnasta. Rakentamista edeltävät maarakennustyöt loppuvat istutusalueilla pääsäätöisesti korkoon – 200 mm lopullisesta tavoitepinnasta. Maarakentamiseen kuuluu tontin pintojen muotoilu suunnitelman ja tontin reunojen korkojen mukaan. Tämän päälle tuleva osuus luetaan piharakentamiseen tai viherrakentamiseen.

Muistilista! Tärkeimmät asiat listattuna:

 • Aikataulutus talotoimituksen kanssa yhteensopivasti
 • Hoitaako maarakentaja puunkaadon ja raivauksen
 • Purkuluvan hakeminen
 • Tarvitaanko asbestipurkaja?
 • Työmaan aitaus ja rajaus
 • Kaivuualue rakennukselle ja ajoteille
 • Kanaalikaivumäärät
 • Liittymien kaivutyöt ja työt katualueella
 • Rakennuspohjan louhinta ja kanaalilouhinta
 • Maa-ainesten poisvienti ja läjitys?
 • Tarvitaanko paalutuksessa porapaaluja tai valettuja paaluja?
 • Sadevesiviemärit, sadevesikaivot ja tarkastuskaivot
 • Hulevesien viivytyskaivot
 • Pumppaamojen tarve
 • Liittymän rakentaminen ja liitostyöt
 • Lupa työskennellä katualueella
 • Ulkopuolen LVIS-työt ja varausputket
 • Suojaputket maalämmön vaakavedoille
 • Alustäyttöjen korkoasemat
 • Nurkkapisteiden siirrot
 • Ulkopuolen routaeristeet täyttöjen yhteydessä
 • Ulkopuoliset täytöt salaojasepelillä
 • Salaojaputket ja tarkastuskaaviot
 • Maadoituskupari täyttöjen yhteydessä
 • Sisäpuolen täytöt
 • Tieto käytetyistä kiviaineksista tilaajalle
 • Radonin keruuputkisto sisätäyttöjen yhteydessä
 • Putkivedot täsmällisesti paikoillaan ja tuettuna
 • Varastointi- ja nostoalueiden järjestäminen
 • Ulkopuolen KVV-työnjohto
 • Liittymäsopimukset ja liitostyömaksut
 • Pihojen pinnoitukset ja pihatöiden rajapinta
 • Istutusalueiden korkotiedot maarakennuksen osalta

Haluaisitko tietää maarakennusvaiheesta tai talon rakentamisesta lisää?

Jos sinua kiinnostaa harkkorakentaminen ja haluat oppia lisää siitä, kuinka se käytännössä tehtäisiin juuri sinun projektissasi, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Koko tiimimme on valmiina jakamaan tietoa ja auttamaan. Pääset seuraavasta linkistä katsomaan tietomme: Yhteystiedot