Rakentamisen käsitteet

Omakotitalon rakentaminen on täynnä termejä ja käsitteitä, jotka tulevat ensikertalaiselle aivan uutena. Kaikki rakennusprojektin osa-alueet ovat oma tekninen kokonaisuutensa, minkä hallitseminen ilman vuosien perehtymistä on mahdotonta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on kuitenkin hyvä tietää tärkeimmät projektin aikana käytössä olevat käsitteet, jotta tilannekuva säilyy hyvänä ja kommunikaatio laadukkaana.

Alapohja

Rakennuksen alimman kerroksen lattiarakenteet tai muu lattiarakenne, jonka alapuolella ei ole virallisia käyttötiloja. Alapohja voidaan rakentaa tiivistetyn sorakerroksen varaan tai palkkirakenteella, jolloin lattian alle jää ilmatila.

Alaslasku

Alaslasku tarkoittaa kokonaan tai osittain madallettua huonetilan kattoa. Kattorakenteita madalletaan jos huonetilan kattoon tai sen kautta pitää viedä ilmanvaihtokanavia tai muuta tekniikkaa.

Asemakuva

Arkkitehdin tai rakennussuunnittelijan piirtämä suunnitelma, jossa näkyy miten rakennettava rakennus sijoitetaan tontille. Asemakuva tarkoittaa samaa kuin asemapiirustus.

Asemapiirustus

Arkkitehdin tai rakennussuunnittelijan piirtämä suunnitelma, jossa näkyy miten rakennettava rakennus sijoitetaan tontille.

Askeläänieriste

Ylemmän asuinkerroksen lattiavalun alle tuleva eriste, jolla erotetaan lattiavalu kantavista rakenteista. Näin yläkerran lattiaan kohdistuvat iskut, tömähdykset ja askeleet eivät johdu kantavien rakenteiden kautta muualle rakennukseen.

Energiatodistus

Dokumentti, jossa kerrotaan rakennuksen teoreettinen energialuokka. Energiatodistus perustuu energiaselvitykseen, jossa lasketaan suunnitelmien mukainen energian kulutus ja tuotto.

Eristemuottiharkko

Betoniharkko, joista voidaan rakentaa kivitalo. Eristemuottiharkoista rakennetaan seinä, joka saa rakenteellisen lujuutensa seinän sisälle asennetuista harjateräksistä sekä harkon valuonteloihin valutettavasta betonista.

Harjateräs

Betonirakenteiden raudoitteena käytetty standardoitu terästankotyyppi.

Hulevesisuunnitelma

Hulevesisuunnitelmassa esitetään kuinka tontin alueelle satavat sadevedet tulisi ohjata kaivoihin tai ojiin.

Hulevesien viivytys

Kun tontilta poistetaan pintamaa ja se korvataan vettä imemättömillä materiaaleilla kuten asfaltti ja kattopelti, sadevedet eivät imeydy tontin alueelle. Jotta rakennetun asuinalueen hulevesiverkosto ei ylikuormittuisi sateilla, tonteilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää ja sen päätymistä hulevesiverkostoon hidastaa.

IV

Lyhenne sanasta ilmanvaihto. Ilmanvaihto on rakennuksen sisäilman korvaamista puhtaalla ja hapekkaalla ulkoilmalla.

Jakotukki

Useita vierekkäin olevia putkiliittimiä, joilla voidaan haaroittaa yksi käyttövesiputki useammalle hanalle, vesipisteelle tai suihkulle. Myös vesikiertoisessa lattialämmityksessä käytetään jakotukkeja, joilla ohjataan lämmitysnesteen kiertoa eri huoneissa.

Kaapelointi

Sähköjohtojen asentaminen

KVV

Kiinteistön vesi ja viemäröinti. Rakennukseen tulevan ja lähtevän veden järjestelmä.

Liitoskohtalausunto

Kuntasi vesilaitokselta tilattava dokumentti, jossa kerrotaan tonttisi vesi- ja viemäriliittymän sijainti ja korkeus.

Louhinta

Kallion räjäyttämistä, murskaamista sekä murskatun kallion pois siirtämistä.

Muuttovalmis

Talopakettien myynnissä käytettävä käsite myytävästä laajuudesta. Pientaloteollisuuden määritelmä Muuttovalmiudesta on: ”Muuttovalmis talo on hyvin pitkälle rakennettu talo, jossa asiakkaan vastuulle jää pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hankkiminen, tavaratoimitusten vastaanottaminen, rakennusaikainen siivoaminen sekä talon ulkomaalaus ellei toisin ole sovittu. Asiakas vastaa myös perustusten rakentamisesta talovalmistajan ohjeiden mukaan, ellei se sisälly toimitukseen.”

Perusmuurilevy

Perusmuurilevy on sama kuin patolevy. Patolevyä käytetään ehkäisemään sadevesien johtumista perustuksiin sekä mahdollistamaan kosteuden poistumisen perustusrakenteiden ulkopinnalta.

PILP

PILP on poistoilmalämpöpumppu, minkä toiminta perustuu lämpöenergian pumppaamiseen talosta poistettavasta ilmasta talon lämmitykseen.

Pohjatutkimus

Pohjatutkimus on tontin maaperästä tehtävä kairaustutkimus. Pohjatutkimuksessa selvitetään rakennusalueen perustamisolosuhteet eli millä tavalla tontille voi rakennuksen perustaa. Pohjatutkimuksessa selviää likimääräinen maanalaisen kallion tai lohkareen syvyysasema sekä maaperän kantavuus yleisesti. Pohjatutkimuksen perusteella voidaan arvioita louhinnan tai paalutuksen tarve.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumpulla pumpataan talosta poistettavasta ilmasta lämpö talteen ja siirretään se takaisin talon lämmitykseen.

Puhallusvilla

Puhallusvilla on lämmöneristetyyppi, joka puhalletaan paksulla letkulla rakennuksen kattoon tai seiniin lämmöneristeeksi.

Rakennesuunnittelu

Arkkitehdin tekemien luonnosten pohjalta ratkaistaan millaisilla rakenteilla luonnosteltu rakennus voidaan toteuttaa. Rakennesuunnittelussa lasketaan tarvittavien rakenteiden kantavuudet sekä soveltuvuudet rakennukseen. Tämän työn tekee erillinen rakennesuunnitteluun erikoistunut suunnittelija.

Raudoitus

Betonirakenteissa käytettävä vahvike, millä saadaan betonirakenteisiin vetolujuutta ja taivutuslujuutta. Ilman raudoitusta betonirakenne on hauras vedettäessä tai väännettäessä.

Roilotus

Urien ja kolojen tekeminen kiviseiniin sähköputkia ja vesiputkia varten. Putkia voidaan roilottaa seiniin, jotka on tehty helposti työstettävästä materiaalista kuten kevytsora, kevytbetoni tai tiili.

Routaeriste

Maan alle asennettava eriste, jolla estetään pakkasen johtuminen talon rakenteisiin.

Ryhmäkeskus

Ryhmäkeskus on rakennuksen sisällä oleva sähkökeskus, jossa talon sisäiset sulakkeet sijaitsevat.

Tonttikeskus

Sähkökeskus, johon sähkölaitos vetää liittymiskaapelin ja kytkee sähkömittarin ostettavan sähkön seurantaa varten. Tonttikeskukselta vedetään erillinen kaapeli talon sisäpuolella olevaan sähkökeskukseen, jota kutsutaan ryhmäkeskukseksi.

U-arvo

U-arvo on lukuarvo, joka kuvaa rakenteen kykyä johtaa ja eristää lämpöä. Mitä pienempi luku on sitä paremmin se eristää lämpöä. Ikkunoilla U-arvo on tyypillisesti noin 0,8 – 1,0, kivitalon seinillä noin 0,17 ja esimerkiksi hirsitalon seinillä noin 0,4 – 0,6.

Vastaava mestari

Vastaava mestari on kansankielinen termi rakennustyömaan vastaavalle työnjohtajalle. Vastaavan työnjohtajan vastuulla on huolehtia, että rakennus on rakennettu oikein ja rakennusmääräysten mukaisesti.

VILP

VILP on ilma-vesilämpöpumppu, jolla pumpataan ulkoilmasta lämpöä ja siirretään se talon lämmitysjärjestelmään.

Välipohja

Asuinkerrosten välissä oleva lattiarakenne.

Yläpohja

Asuinkerroksen yläpuolella oleva rakenne.

Yläpohjaeriste

Talon asuintilan kattorakenteessa oleva lämpöeriste.