Rakentamisen käsitteet

Omakotitalon rakentaminen on täynnä termejä ja käsitteitä, jotka tulevat ensikertalaiselle aivan uutena. Kaikki rakennusprojektin osa-alueet ovat oma tekninen kokonaisuutensa, minkä hallitseminen ilman vuosien perehtymistä on mahdotonta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on kuitenkin hyvä tietää tärkeimmät projektin aikana käytössä olevat käsitteet, jotta tilannekuva säilyy hyvänä ja kommunikaatio laadukkaana.

Alapohja

Rakennuksen alimman kerroksen lattiarakenteet tai muu lattiarakenne, jonka alapuolella ei ole virallisia käyttötiloja. Alapohja voidaan rakentaa tiivistetyn sorakerroksen varaan tai palkkirakenteella, jolloin lattian alle jää ilmatila.

Alaslasku

Alaslasku tarkoittaa kokonaan tai osittain madallettua huonetilan kattoa. Kattorakenteita madalletaan jos huonetilan kattoon tai sen kautta pitää viedä ilmanvaihtokanavia tai muuta tekniikkaa.

Asemakuva

Arkkitehdin tai rakennussuunnittelijan piirtämä suunnitelma, jossa näkyy miten rakennettava rakennus sijoitetaan tontille. Asemakuva tarkoittaa samaa kuin asemapiirustus.

Asemapiirustus

Arkkitehdin tai rakennussuunnittelijan piirtämä suunnitelma, jossa näkyy miten rakennettava rakennus sijoitetaan tontille.

Askeläänieriste

Ylemmän asuinkerroksen lattiavalun alle tuleva eriste, jolla erotetaan lattiavalu kantavista rakenteista. Näin yläkerran lattiaan kohdistuvat iskut, tömähdykset ja askeleet eivät johdu kantavien rakenteiden kautta muualle rakennukseen.

Energiatodistus

Dokumentti, jossa kerrotaan rakennuksen teoreettinen energialuokka. Energiatodistus perustuu energiaselvitykseen, jossa lasketaan suunnitelmien mukainen energian kulutus ja tuotto.

Eristemuottiharkko

Betoniharkko, joista voidaan rakentaa kivitalo. Eristemuottiharkoista rakennetaan seinä, joka saa rakenteellisen lujuutensa seinän sisälle asennetuista harjateräksistä sekä harkon valuonteloihin valutettavasta betonista.

Hallinnanjakosopimus

Hallinnanjakosopimus (tai hallinnanjako) on sopimus, joka määrittelee kiinteistön tai kiinteistöjen omistajien väliset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut yhteisen kiinteistön hallinnassa ja käytössä. Tämä on yleensä tarpeen silloin, kun useat osapuolet omistavat saman kiinteistön tai kun kiinteistö on jaettu eri käyttäjien kesken, kuten asunto-osakeyhtiöissä tai kiinteistöyhteisöissä.

Hallinnanjakosopimus voi käsitellä seuraavia asioita:

  1. Yhteisen omaisuuden käyttö: Sopimus voi määritellä, miten yhteisiä tiloja tai alueita, kuten piha-alueita, pysäköintitilaa tai yhteisiä tiloja, saa käyttää.
  2. Kulujen jakaminen: Sopimus voi määritellä, miten kiinteistön ylläpito- ja käyttökustannukset jaetaan omistajien kesken, mukaan lukien kiinteistöverot, vakuutukset ja ylläpitokulut.
  3. Vastuut ja velvollisuudet: Sopimus voi määritellä omistajien vastuut, kuten kunnossapito- ja korjausvelvollisuudet sekä sääntöjä ja määräyksiä, jotka koskevat kiinteistön käyttöä ja ylläpitoa.
  4. Päätöksenteko: Sopimus voi käsitellä päätöksentekoprosesseja ja kuinka yhteisiä päätöksiä kiinteistön hallinnasta tehdään, kuten yhtiökokoukset tai hallituksen valinnat.
  5. Kiinteistön jakaminen: Sopimus voi myös sisältää säännöt siitä, miten kiinteistö voidaan tarvittaessa jakaa tai myydä.

Hallinnanjakosopimus auttaa selkeyttämään kiinteistön omistajien välistä suhdetta ja voi vähentää mahdollisia riitoja tulevaisuudessa. Se on oikeudellisesti sitova asiakirja, ja sen noudattamista valvotaan yleensä paikallisten lakien ja määräysten mukaan.

Harjateräs

Betonirakenteiden raudoitteena käytetty standardoitu terästankotyyppi. Harjateräksiä on eri kokoisia ja niitä asennetaan betonirakenteisiin rakenteen kuormituksen mukaan. Tyypillisimmät harjaterästen koot pientalorakentamisessa ovat 8 mm, 10 mm, 12 mm ja 16 mm.

Hulevesisuunnitelma

Hulevesisuunnitelmassa esitetään kuinka tontin alueelle satavat sadevedet tulisi ohjata kaivoihin tai ojiin.

Hulevesien viivytys

Kun tontilta poistetaan pintamaa ja se korvataan vettä imemättömillä materiaaleilla kuten asfaltti ja kattopelti, sadevedet eivät imeydy tontin alueelle. Jotta rakennetun asuinalueen hulevesiverkosto ei ylikuormittuisi sateilla, tonteilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää ja sen päätymistä hulevesiverkostoon hidastaa.

IV

Lyhenne sanasta ilmanvaihto. Ilmanvaihto on rakennuksen sisäilman korvaamista puhtaalla ja hapekkaalla ulkoilmalla.

Jakotukki

Useita vierekkäin olevia putkiliittimiä, joilla voidaan haaroittaa yksi käyttövesiputki useammalle hanalle, vesipisteelle tai suihkulle. Myös vesikiertoisessa lattialämmityksessä käytetään jakotukkeja, joilla ohjataan lämmitysnesteen kiertoa eri huoneissa.

Kaapelointi

Sähköjohtojen asentaminen

KVV

Kiinteistön vesi ja viemäröinti. Rakennukseen tulevan ja lähtevän veden järjestelmä.

Liitoskohtalausunto

Kuntasi vesilaitokselta tilattava dokumentti, jossa kerrotaan tonttisi vesi- ja viemäriliittymän sijainti ja korkeus.

Louhinta

Kallion räjäyttämistä, murskaamista sekä murskatun kallion pois siirtämistä.

Muuttovalmis

Talopakettien myynnissä käytettävä käsite myytävästä laajuudesta. Pientaloteollisuuden määritelmä Muuttovalmiudesta on: ”Muuttovalmis talo on hyvin pitkälle rakennettu talo, jossa asiakkaan vastuulle jää pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hankkiminen, tavaratoimitusten vastaanottaminen, rakennusaikainen siivoaminen sekä talon ulkomaalaus ellei toisin ole sovittu. Asiakas vastaa myös perustusten rakentamisesta talovalmistajan ohjeiden mukaan, ellei se sisälly toimitukseen.”

Naapurin kuuleminen

Naapurin kuuleminen tarkoittaa prosessia, jossa rakennuslupa-anomuksen tai muun hankkeen hyväksymiseksi tai vahvistamiseksi on lain mukaan kuultava niitä naapurikiinteistön omistajia tai asukkaita, joiden omaisuus tai oikeudet saattavat vaikuttaa suunniteltuun hankkeeseen.

Kuulemisen tarkoituksena on antaa naapureille mahdollisuus esittää mahdolliset huolenaiheensa tai vastustuksensa hankkeelle ennen sen hyväksymistä. Tämä voi liittyä esimerkiksi meluun, näkymien estämiseen, naapurin omaisuuden arvon alentumiseen tai muihin vaikutuksiin.

Kuuleminen voi olla osa rakennusluvan hakuprosessia, ja sen toteuttaminen vaihtelee alueittain ja määräyksittäin. Naapureille on yleensä annettava tietoa suunnitellusta hankkeesta ja mahdollisuus antaa palautetta tai vastustaa sitä. Tämä prosessi auttaa varmistamaan, että rakennushankkeet otetaan huomioon naapureiden oikeudet ja huolenaiheet ennen niiden toteuttamista.

Perusmuurilevy

Perusmuurilevy on sama kuin patolevy. Patolevyä käytetään ehkäisemään sadevesien johtumista perustuksiin sekä mahdollistamaan kosteuden poistumisen perustusrakenteiden ulkopinnalta.

PILP

PILP on poistoilmalämpöpumppu, minkä toiminta perustuu lämpöenergian pumppaamiseen talosta poistettavasta ilmasta talon lämmitykseen.

Pohjatutkimus

Pohjatutkimus on tontin maaperästä tehtävä kairaustutkimus. Pohjatutkimuksessa selvitetään rakennusalueen perustamisolosuhteet eli millä tavalla tontille voi rakennuksen perustaa. Pohjatutkimuksessa selviää likimääräinen maanalaisen kallion tai lohkareen syvyysasema sekä maaperän kantavuus yleisesti. Pohjatutkimuksen perusteella voidaan arvioita louhinnan tai paalutuksen tarve.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumpulla pumpataan talosta poistettavasta ilmasta lämpö talteen ja siirretään se takaisin talon lämmitykseen.

Puhallusvilla

Puhallusvilla on lämmöneristetyyppi, joka puhalletaan paksulla letkulla rakennuksen kattoon tai seiniin lämmöneristeeksi.

Rakennesuunnittelu

Arkkitehdin tekemien luonnosten pohjalta ratkaistaan millaisilla rakenteilla luonnosteltu rakennus voidaan toteuttaa. Rakennesuunnittelussa lasketaan tarvittavien rakenteiden kantavuudet sekä soveltuvuudet rakennukseen. Tämän työn tekee erillinen rakennesuunnitteluun erikoistunut suunnittelija.

Rakennuslupa

Rakennuslupa on viranomaisen myöntämä lupa, joka on edellytys suurimmalle osalle rakennushankkeista. Se on oikeudellinen hyväksyntä, joka varmistaa, että suunniteltu rakennus tai rakennelman muutos noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja -lakeja, kuten kaavoitusta, rakentamisen turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia. Rakennuslupaprosessiin kuuluu yleensä rakennuspiirustusten ja suunnitelmien esittäminen rakennusvalvontaviranomaisille arvioitavaksi. Tarkoituksena on varmistaa, että rakennusprojekti on turvallinen, ympäristöä kunnioittava ja linjassa paikallisen yhdyskuntasuunnittelun kanssa. Lupaprosessi voi vaihdella sijainnin, rakennuksen tyypin ja hankkeen laajuuden mukaan, ja se on keskeinen osa laillista rakentamista ja kiinteistökehitystä.

Rakennusluvan lainvoimaisuus

Rakennusluvan lainvoimaisuus tarkoittaa sitä, että myönnetty rakennuslupa on tullut voimaan ja se on oikeudellisesti sitova dokumentti, jonka perusteella rakennustyötä voidaan aloittaa tai jatkaa. Tämä tarkoittaa, että kaikki tarvittavat viranomaisprosessit, tarkastukset ja määräykset on käyty läpi ja rakennuslupa on hyväksytty virallisesti.

Lainvoimainen rakennuslupa on välttämätön ennen kuin rakennustyötä saa aloittaa laillisesti. Ilman lainvoimaista lupaa rakentaminen voi olla laitonta ja seurauksena voi olla sakkoja ja muita oikeudellisia toimenpiteitä.

Rakennusluvan lainvoimaisuus voi olla voimassa tietyksi ajanjaksoksi, ja rakennustyöt on yleensä saatettava päätökseen ennen kuin lupa vanhenee. Luvan voimassaoloaika ja ehdot voivat vaihdella paikallisten rakennusmääräysten ja -säädösten mukaan. Rakennusluvan lainvoimaisuuden varmistaminen on tärkeä askel rakennusprosessissa, jotta varmistetaan, että kaikki työt suoritetaan laillisesti ja turvallisesti.

Raudoitus

Betonirakenteissa käytettävä vahvike, millä saadaan betonirakenteisiin vetolujuutta ja taivutuslujuutta. Ilman raudoitusta betonirakenne on hauras vedettäessä tai väännettäessä.

Roilotus

Urien ja kolojen tekeminen kiviseiniin sähköputkia ja vesiputkia varten. Putkia voidaan roilottaa seiniin, jotka on tehty helposti työstettävästä materiaalista kuten kevytsora, kevytbetoni tai tiili.

Routaeriste

Maan alle asennettava eriste, jolla estetään pakkasen johtuminen talon rakenteisiin.

Ryhmäkeskus

Ryhmäkeskus on rakennuksen sisällä oleva sähkökeskus, jossa talon sisäiset sulakkeet sijaitsevat.

Sokkeli

Sokkeli on rakennuksen alimman osan, eli perustuksen ja ulkoseinän välissä oleva rakenneosa. Se toimii yleensä suojaavana rajana perustuksen ja muun rakennuksen välillä ja tarjoaa useita tärkeitä toiminnallisia ja esteettisiä etuja:

  1. Rakenteellinen Tuki: Sokkeli tukee rakennuksen seinärakennetta ja auttaa jakamaan painoa tasaisesti perustukselle. Se auttaa estämään rakennuksen vajoamista ja vaurioita.
  2. Eristys: Sokkeli voi toimia lämmöneristeenä ja estää lämpöhäviötä perustusten kautta. Se voi myös auttaa estämään kosteuden pääsyn rakennukseen.
  3. Esteettisyys: Sokkeli voi olla osa rakennuksen ulkoasua ja tarjota esteettisen elementin. Se voidaan suunnitella eri materiaaleista ja tyyleistä riippuen rakennuksen ulkonäöstä.
  4. Suojakerros: Sokkeli voi suojata perustusta ja seinärakennetta sateelta, roiskeilta ja muilta ulkoisilta tekijöiltä, jotka voisivat vahingoittaa rakennusta.

Sokkelit voivat olla valmistettu erilaisista materiaaleista, kuten betonista, tiilestä, kivestä tai puusta, ja niiden ulkonäkö ja muoto voivat vaihdella suuresti rakennuksen tyylistä ja käyttötarkoituksesta riippuen. Ne voivat olla maanpinnan tasolla tai hieman sen yläpuolella, ja niissä voi olla erilaisia koristeellisia yksityiskohtia tai suojaavia pinnoitteita.

Tonttikeskus

Sähkökeskus, johon sähkölaitos vetää liittymiskaapelin ja kytkee sähkömittarin ostettavan sähkön seurantaa varten. Tonttikeskukselta vedetään erillinen kaapeli talon sisäpuolella olevaan sähkökeskukseen, jota kutsutaan ryhmäkeskukseksi.

U-arvo

U-arvo on termi, jota käytetään kuvaamaan rakennuksen osan, kuten seinän, ikkunan tai katon, lämmöneristävyyttä. Se mittaa, kuinka paljon lämpöenergiaa siirtyy läpi rakennusmateriaalin tietyllä pinta-alalla ja aikayksikössä, kun lämpötilaero materiaalin eri puolilla on yksi celsiusaste. U-arvo ilmoitetaan wattina neliömetriä kohden celsiusastetta kohti (W/m²K). Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi on rakenteen lämmöneristävyys, mikä tarkoittaa, että vähemmän lämpöä karkaa rakennuksesta ja siten lämmitysenergian tarve pienenee.

U-arvon määrittäminen on olennainen osa rakennusten energiatehokkuuden suunnittelua ja arviointia. Se on tärkeä sekä uudisrakennuksissa että vanhojen rakennusten peruskorjauksissa, sillä se auttaa määrittämään, kuinka hyvin rakennus pystyy pitämään lämpöä sisällään ja vähentämään tarpeetonta energiankulutusta. Energiatehokkuuden parantaminen U-arvon avulla ei ainoastaan säästä kustannuksia pitkällä aikavälillä, vaan se on myös keskeinen tekijä rakennusten ympäristövaikutusten vähentämisessä, edistäen kestävämpää rakentamista ja asumista.

Mitä pienempi luku on sitä paremmin se eristää lämpöä. Ikkunoilla U-arvo on tyypillisesti noin 0,8 – 1,0, kivitalon seinillä noin 0,17 ja esimerkiksi hirsitalon seinillä noin 0,4 – 0,6.

Vastaava mestari

Vastaava mestari on kansankielinen termi rakennustyömaan vastaavalle työnjohtajalle. Vastaavan työnjohtajan vastuulla on huolehtia, että rakennus on rakennettu oikein ja rakennusmääräysten mukaisesti.

Vastaava mestari on rakennusprojektin päällikkö, joka on vastuussa rakennustyömaan kokonaisvaltaisesta teknisestä johtamisesta ja valvonnasta. Hänellä on tärkeä rooli varmistettaessa, että rakennushanke noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja rakennusstandardeja. Vastaavan mestarin vastuulla on työmaan turvallisuuden ylläpitäminen, aikataulujen hallinta, ja laadunvarmistus, ja hän toimii myös yhteyshenkilönä rakennuttajan, suunnittelijoiden, aliurakoitsijoiden ja viranomaisten välillä. Vastaavan mestarin tehtävänä on myös huolehtia siitä, että kaikki työmaalla tarvittavat luvat ja asiakirjat ovat kunnossa.

Pientalotyömaalla vastaava mestari on avainhenkilö, joka varmistaa, että rakennusprosessi etenee sujuvasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Hän valvoo ja koordinoi eri työvaiheita, kuten perustusten rakentamista, rungon pystytystä ja viimeistelytöitä, ja pitää huolen siitä, että työt tehdään suunnitelmien ja rakentamista koskevien määräysten mukaisesti. Vastaava mestari myös ratkaisee mahdollisia ongelmia ja haasteita, jotka voivat ilmetä rakennusprojektin aikana, ja huolehtii tarvittaessa viestinnästä kaikkien osapuolten välillä, varmistaen, että asiakkaan tarpeet ja toiveet täyttyvät koko rakennusprosessin ajan.

VILP

VILP on ilma-vesilämpöpumppu, jolla pumpataan ulkoilmasta lämpöä ja siirretään se talon lämmitysjärjestelmään.

Välipohja

Asuinkerrosten välissä oleva lattiarakenne.

Yläpohja

Asuinkerroksen yläpuolella oleva rakenne.

Yläpohjaeriste

Talon asuintilan kattorakenteessa oleva lämpöeriste.