Rakennuslupa

Rakennusluvan saamiseksi Suomessa tulee tehdä jonkin verran suunnittelu ja projektinjohtotyötä. Tarvittavien toimenpiteiden määrä ja laatu vaihtelee rakennuspaikkakunnan, lupakäsittelijän ja rakennuspaikan mukaan. Tässä artikkelissa on mainittu tehtäviä ja asiakirjoja, jotka useimmiten tulee olla käsitelty rakennusluvan saamiseksi tai rakennuslupahakemuksen jättämiseksi. Aineiston laadusta ja rakennusvalvonnan kanssa käydystä ennakkokeskustelusta riippuen rakennuslupaprosessi voi olla suoraviivainen tai tavallista monimutkaisempi. Onkin siis tärkeä huolehtia, että suunnitelmat tehdään oikeassa järjestyksessä kyseiseen rakennuspaikkaan huolellisesti tutustuen. 

Rakennusluvan hakeminen kivitalolle

Ketkä nimetään rakennuslupaan?

Rakennusluvan yksi keskeisimpiä asioita on nimetä hankkeen vastuuhenkilöt ja suunnittelijat. Tämän porukan kesken kommunikoidaan rakentamisen kannalta oleelliset tiedot ja suunnitelmat. Mitä vähemmän haluaa itse huolehtia käytännön tiedonkulusta sitä laadukkaammat vastuuhenkilöt projektille kannattaa nimetä. 

Rakennuslupaan nimettäviä vastuuhenkilöitä ovat: 

 • Pääsuunnittelija 
 • Rakennussuunnittelija 
 • Rakennesuunnittelija 
 • Pohjarakennesuunnittelija (tarve riippuu hankkeesta) 
 • KVV suunnittelija rakennuksen sisäpuolisin osin 
 • KVV suunnittelija rakennuksen ulkopuolisin osin 
 • IV suunnittelija 
 • Työmaan vastaava työnjohtaja 
 • Kosteudenhallintakoordinaattori 

Lupahakemuksessa tarvittavia asiakirjoja ovat muun muassa:

 • Selvitys siitä, kuka hallitsee rakennuspaikkaa 
 • Asemapiirustus 
 • Kerrospohjakuvat 
 • Julkisivukuvat 
 • Pääleikkauskuva 
 • Kerrosalalaskelma 
Asemakuva, asemapiirustus, pääpiirustus

Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa edellyttää esimerkiksi seuraavia asiakirjoja:

 • Ote asemakaavasta 
 • Ote alueen peruskartasta 
 • Tonttikartta 
 • Selvitys pohjaolosuhteista ja perustamistavasta (maaperätutkimus) 
 • Liitoskohtalausunto 
 • Lainhuutotodistus 
 • Energiaselvitys 
 • Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeussuhteista 
 • Naapurin kuulemisen lomakkeet 

Kaikkiin asiakirjoihin kohdistuu tarkempia vaatimuksia, jotta asiakirjat sisältäisivät riittävät tiedot rakennusluvan myöntämiseksi. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää muita rakennusluvan ratkaisemiseksi tarvittavia olennaisia selvityksiä. 

Miten haetaan rakennuslupaa?

Rakennuslupahakemus tehdään asiointikunnasta riippuen tyypillisesti lupapiste.fi -verkkosivulla. Lupapiste ei ole kaikissa kunnissa käytössä, mutta sen käyttöönottoa edistetään voimakkaasti. Mikäli omalla kunnallasi ei ole käytössä Lupapisteen palveluita, yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät kunnan verkkosivuilta.

lupapiste.fi